Regulamin zajęć

dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie

 

REGULAMIN ZAKŁADU NA R.A.
2020/2021

 

1) Obowiązkiem studenta jest znać i przestrzegać treści niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Studiów SUM w Katowicach.

2) Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć uchwalonym dla poszczególnego kierunku studiów. Zajęcia realizowane są w formie tradycyjnej lub przy użyciu technik kształcenia na odległość, co wskazane jest w harmonogramie zajęć. W przypadku zdalnego nauczania wykorzystywana jest platforma e-learningowa SUM oraz oprogramowanie MS TEAMS.

3) Obowiązkiem studenta jest aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach (wykładach, seminariach i ćwiczeniach) ujętych w harmonogramie. W przypadku nieobecności na jakichkolwiek z zajęć studenta ma obowiązek dostarczyć (do prowadzącego w danym dniu zajęcia) usprawiedliwienie i umówienie się z nauczycielem na formę odrobienia zajęć.

4) Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z końcowego zaliczenia i/lub egzaminu.

5) Termin zaliczenia/egzaminu końcowego jest podawany do wiadomości studenta najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem. Egzamin z przedmiotu odbywa się w sesji egzaminacyjnej według Zarządzenia J.M. Rektora SUM w Katowicach.

6) Brak zaliczenia lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na zaliczeniu/egzaminie w wyznaczonym terminie  jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej (usprawiedliwienie powinno zostać dostarczone w terminie 3 dni).

7) W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie studentowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego. Termin sesji poprawkowej jest określony w obowiązującym Zarządzeniu J.M. Rektor SUM w Katowicach. Egzamin odbywa się w dniu ustalonym przez Kierownika Zakładu, po wcześniejszej informacji ogłoszonej, co najmniej tydzień przed jego przeprowadzeniem.

8) Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godność studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych odrębnych przepisach.

Dane kontaktowe

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO
Katedra Polityki Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Piekarska 18
41-902 Bytom


Kierownik Zakładu:
dr hab. n. o zdr. Joanna Kobza

Asystenci:
dr n. o zdr. Mateusz Grajek
lek. dent. Mariusz Geremek

Sekretariat (mgr Katarzyna Tomczyk): sekretariatpzp@sum.edu.pl

tel.: 32 275-59-91