Regulamin zajęć

dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie

 

REGULAMIN ZAKŁADU NA R.A.
2019/2020

 

1) Obowiązkiem studenta jest znać i przestrzegać treści niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Studiów SUM w Katowicach.

2) Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć uchwalonym dla poszczególnego kierunku i specjalności studiów.

3) Obowiązkiem studenta jest aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach (wykładach, seminariach i ćwiczeniach) ujętych w harmonogramie. W przypadku nieobecności na jakichkolwiek z zajęć studenta ma obowiązek dostarczyć (do prowadzącego w danym dniu zajęcia) usprawiedliwienie i umówienie się z nauczycielem na formę odrobienia zajęć.

4) Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z końcowego egzaminu w formie pisemnej.

5) Termin zaliczenia/egzaminu końcowego jest podawany do wiadomości studenta najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem. Egzamin z przedmiotu odbywa się w sesji egzaminacyjnej według Zarządzenia J.M. Rektora SUM w Katowicach.

6) Brak zaliczenia lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na zaliczeniu/egzaminie w wyznaczonym terminie  jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej (usprawiedliwienie powinno zostać dostarczone w terminie 3 dni).

7) W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie studentowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego. Termin sesji poprawkowej jest określony w obowiązującym Zarządzeniu J.M. Rektor SUM w Katowicach. Egzamin odbywa się w dniu ustalonym przez Kierownika Zakładu, po wcześniejszej informacji ogłoszonej, co najmniej tydzień przed jego przeprowadzeniem.

8) Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godność studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych odrębnych przepisach.

Dane kontaktowe

#